WAVES

Waves Tsuba - Omori school, signed Omori Teruhide (Eishu)

Waves Fuchi-Kashira - Omori school, Mumei

Waves Kozuka - Omori school, Mumei