KANZAN AND JITTOKU

Kanzan and Jittoku by Nakanuma Shokado (1584-1639)

Source: nagaantiques.com

Kanzan and Jittoku Tsuba - signed "Issando Nagaharu", Sugiura Joi (H 02135.0)

Kanzan and Jittoku Fuchi-Kashira - signed "Ryu'an Shigenaga saku"

Kanzan and Jittoku Menuki - Mumei Kyo-Kanagushi

Kanzan and Jittoku Kozuka - signed "Yasuchika", Tsuchiya Yasuchika (H 11104.0 - H 11110.0)